23 november 2015

Toekomstgerichte VVE: meer samenwerking, meer kennis

foto: Peter Beelen
Een krachtige en toekomstgerichte VVE-sector (Voor- en Vroegschoolse Educatie) kenmerkt zich door brede samenwerking met alle stakeholders en een up-to-date kennis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van het jonge kind. Dat vinden de deelnemers aan een open space-sessie tijdens een conferentie over de toekomst van de VVE-sector, op woensdag 18 november in Helmond.

De conferentie ‘Samen bouwen aan een stevige basis!’ was georganiseerd door BCO Onderwijsadvies in opdracht van de gemeente Helmond. Directies, managers en bestuurders van reguliere Helmondse voor- en vroegschoolse locaties, die opvang of onderwijs bieden aan kinderen van 0-7 jaar luisterden naar drie sprekers en gingen daarna met elkaar in gesprek over de thematiek. Als facilitator mocht ik in twee ronden in gesprek gaan met deelnemers rond de vraag wat de snelle veranderingen in de wereld betekenen voor de kennis, competenties, kernkwaliteiten en professionele houding van de professional in en om de VVE-sector.

Samenwerking
In de eerste ronde stond vooral het thema samenwerking met ouders, onderwijs, het consultatiebureau en de omgeving centraal. Deelnemers gaven aan dat ze hiermee de sector en de waarde ervan nog meer zichtbaar willen maken. Om goed te kunnen communiceren met je omgeving heb je een gereedschapskist nodig met onder andere:
 • communicatieve vaardigheden, ook om woorden te kunnen geven aan je handelen
 • digitale vaardigheden
 • zelfvertrouwen en een sterk bewustzijn van je persoonlijke drive in het werk
 • een krachtige visie op het werk, ondersteund door up-to-date kennis van de ontwikkeling van (het brein van) het jonge kind
 • een goed overzicht van de inhoud van je werk, zoals: doorgaande lijnen, rollen van de begeleider, krachtige interventies
 • creativiteit
Het is belangrijk om over competenties te beschikken waarmee je je werk kunt verantwoorden, ook als je andere keuzes maakt dan de regels voorschrijven of dan de buitenwereld van je vraagt. Bij het verantwoorden van je werk, is het van belang steeds het kindperspectief leidend te laten zijn.

Maatwerk
In het gesprek met de tweede groep lag het accent meer op de aandacht voor het individuele kind. Begeleiders moeten meer en meer maatwerk leveren, vanuit het talent van het kind, en dat vanuit de drie perspectieven: hart, hoofd en handen. Als de wereld snel verandert hebben kinderen voor de toekomst meer dan ooit creativiteit en flexibiliteit nodig om succesvol te zijn in het leven. Aandacht besteden aan creatieve vaardigheden begint al in de VVE-leeftijd. Het vraagt ook van begeleiders het lef om dingen anders te durven doen, anders te denken. Dat is niet voor alle professionals een vanzelfsprekende competentie, maar je kunt deze wel ontwikkelen. Bij het stimuleren van creativiteit en flexibiliteit is spel erg belangrijk, net als het in aanraking komen met veel verschillende werelden, zoals die van wetenschap en techniek, of via ouders met beroepen en vrijetijdsbestedingen.

21 november 2015

Sociale media: hoe houd je de regie?

beeld: Pixabay
Bijna een vijfde van de jongeren van 12 tot 25 jaar zegt verslaafd te zijn aan sociale media. Het is een van de headlines vanuit het gisteren gepresenteerde verslag van een onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het rapport is hier te downloaden.

Bij het onderzoek ging het om de beleefde positieve en negatieve ervaringen met sociale media. Het is dus niet zo dat een van de vijf jongeren verslaafd is aan sociale media.

Onderzoekers van het IVO in Rotterdam spreken overigens niet over verslaving, maar over 'problematisch sociale mediagebruik'. Voor cijfers en achtergronden: zie dit artikel van Kennisnet.

Vanuit het perspectief van beleving betekenen de resultaten van het CBS-onderzoek tegelijkertijd dat als de meerderheid van de ondervraagde jongeren zegt geen invloed van sociale media te ervaren op het "concentratievermogen en uiteenlopende levensaspecten, zoals school of studieresultaten, werk en nachtrust", dat ook zo is. Kortom: je kunt verschillend scoren op beleving en feitelijk gedrag.

Dat verschil kan zichtbaar gemaakt worden door te observeren en in gesprek te gaan met de jongere. Onlangs deed ik een project op het Beatrix College in Tilburg. Het team van de school had het idee dat een aantal leerlingen zich ongezond veel bezighoudt met de mobiele telefoon en/of de (game)computer en dat dat een negatieve invloed heeft op hun concentratie, en daarmee op het leren. De vraag was of ik een ouderavond kon verzorgen. Op zich een prima interventie, maar met uitsluitend een ouderavond, mis je twee dingen:

 • je bereikt veel ouders niet, vaak mis je juist de ouders die het gesprek over mediagebruik door hun kind niet of nauwelijks aangaan;
 • je betrekt de jongeren zelf (en de begeleiders op school) niet; je praat over ze, niet me ze.

In dialoog met de school kwam ik tot een andere aanpak:
 1. De leerlingen uit leerjaar 3 hebben een online enquête ingevuld in over hun mediagebruik. De school ontving een kort verslag met de uitkomsten van de enquête. Hieruit bleek onder andere dat 77% van de ouders "zich niet of nauwelijks bemoeit" met het mediagebruik van hun zoon of dochter. En dat ruim een derde van de leerlingen zegt snel afgeleid te zijn door sociale media en soms moeilijk kan stoppen met mediagebruik.
 2. Een inhoudelijke, interactieve les over gezond, veilig, gezellig en slim omgaan met media voor één groep leerlingen met presentatie van de uitkomsten van de enquête. In de les probeerden we samen de vraag te beantwoorden hoe je meer regie kunt krijgen over je mediagebruik. Een simpele tip: leg je smartphone 'face down' tijdens het leren, dan word je minder afgeleid.
 3. Een creatieve sessie, waarin de leerlingen een 'ontwerp' maakten voor een project of activiteit op de school waarbij leerlingen, ouders en docenten betrokken worden met als doel samen bewuster te worden van het belang van gezond mediagebruik.
Leerlingen betrekken is een mes dat van veel kanten snijdt. Ze komen met frisse ideeën, worden geactiveerd in hun denken over het thema en voelen zich meer eigenaar. Door de energie die daarbij vrijkomt, wordt het gemakkelijker ouders en leraren te betrekken. Doen dus!

17 november 2015

Keynote in de cloud via de browser

Google Drive biedt handig gereedschap om presentaties te maken en online op te slaan. Op iedere plek waar een pc aan een beamer of aan een digitaal bord hangt, is het een kwestie van even inloggen en je kunt direct je presentatie openen en afspelen. Je hebt geen USB-stick meer nodig en kunt bovendien je presentatie 'publiceren', zodat je publiek mee kan kijken.

Toch werk ik het liefst met Keynote op mijn MacBook. Het werkt gebruiksvriendelijk en het resultaat ziet er al snel heel verzorgd uit. En zo kwam het dat ik vorige week met mijn MacBook en een presentatie op een plek kwam waar ik het apparaat niet aan een digibord kon hangen. Gelukkig kwam een collega met een oplossing die ik nog niet kende: presenteren vanuit je iCloud-drive via een browser.

Het werkt eenvoudig: kopieer het bestand naar je iCloud Drive. Start op de PC die aan het digitale bord hangt de browser op, ga naar www.icloud.com en log in. Open je iCloud Drive en dubbelklik op het icoon van je presentatie. Bij een wat grotere presentatie duurt het even voordat deze is ingelezen. Druk op de afspeelknop en je krijgt een schermvullende weergave van je Keynote.

iCloud maakt een unieke link aan als je je presentatie wilt delen, bijvoorbeeld met je publiek. Net als bij Google kun je ervoor kiezen anderen mee te laten kijken, ze opmerkingen te laten plaatsen of wijzigingen aan te laten brengen.

Het afspelen van filmpjes tijdens een presentatie wordt nog niet ondersteund.

Radicalisme is een virus

Radicalisme is een virus dat - indien niet tijdig en goed behandeld - leidt tot de dood in de vorm van zelfmoord (waarbij ook andere slachtoffers kunnen vallen) of sneuvelen in oorlogssituaties.

Bijzonder aan het virus is dat er personen zijn die het willens en weten proberen over te dragen op hun slachtoffers. Ze maken daarbij gebruik van bekende brainwashing-technieken en grote beloften. Het gezonde verstand en de logica van het slachtoffer worden hiermee langzaam ondermijnd.

Het virus gedijt in omgevingen waar negatieve emoties als angst en boosheid de overhand hebben. Een dergelijke omgeving verzwakt de sociale weerstand tegen het virus van met name kwetsbare jongeren. Vanuit het oogpunt van preventie is het dan ook van belang om:

 • omgevingen die aan dit signalement voldoen tijdig op te sporen en te saneren;
 • bij te dragen aan de sociale weerstand van kwetsbare jongeren (begin hier tijdig mee!).

Scholen en ouders hebben hierbij een belangrijke taak. Naast luizenmoeders zouden scholen bijvoorbeeld Jihad-vaders kunnen aanstellen om hier invulling aan te geven.

In bepaalde regio's in het Midden-Oosten komt het virus erg veel voor. Reizigers naar deze gebieden moeten bij terugkomst aan de grens preventief gescreend worden op het drager zijn van het virus. Tot die tijd moet uit veiligheidsoverwegingen toegang tot de samenleving verhinderd worden.

Besmette personen zijn soms herkenbaar door vrij plotselinge veranderingen in het scheer- of kleedgedrag. Belangrijk om te constateren is echter dat de hieruit voortvloeiende uiterlijke kenmerken niet uniek zijn voor besmette personen. Het is dan ook van belang ook gedrag en veranderingen daarin goed te observeren. Ook het in gesprek gaan met de betrokkene en personen uit diens omgeving kan helpen om te achterhalen of er sprake is van besmetting. Daarbij moet er rekening mee gehouden dat naasten uit schaamte voor het gedrag van de patiënt of uit angst schade toe te brengen aan de toch al kwetsbare relatie met de patiënt verwijzingen naar een mogelijke besmetting zullen ontkennen.

Eenmaal besmet dienen patiënten direct in quarantaine te worden gezet, waarop een intensieve (en soms langdurige) behandeling moet volgen. Hoe eerder de patiënt wordt opgenomen, hoe groter de kans dat het virus nog te vernietigen is. Het is van groot belang patiënten te blijven volgen na de behandeling, omdat restjes virus hardnekkig kunnen zijn en gemakkelijk weer aan destructieve kracht kunnen winnen, zeker als de patiënt teruggeplaatst wordt in de omgeving waar de besmetting is opgelopen of in een daarmee vergelijkbare omgeving.


22 oktober 2015

21e eeuwse vaardigheden in praktijk: Jan op Zee


Leerlingen hebben een bord gemaakt waarop de
actuele posities van de boten staan vermeld.
(bron: Basisschool De Beerze)
Creatief denken, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, samenwerken, ict-geletterdheid en mediawijsheid... het zijn belangrijke aandachtspunten voor het leren in de 21e eeuw. 

Er zijn steeds meer inspirerende voorbeelden van hoe je deze vaardigheden concreet maakt in leerarrangementen. Denk aan Beartravel van Tessa van Zadelhoff (de klas als reisbureau) en de Pionier Koerier van Pim Staals (de klas als redactie). Gisteren maakte ik op basisschool De Beerze in mijn woonplaats Middelbeers kennis met het project Jan op Zee, een initiatief van MediaEigenWijs, waaraan op dit moment 31 Nederlandse scholen meedoen.

Jan van de Laar
(bron: Twitter)
Het arrangement voor de groepen 7 & 8 van de basisschool sluit aan bij een gebeurtenis in de echte wereld: de zeilrace voor amateurs Clipper Round the World. Deelnemende klassen volgen dit schooljaar de twaalf deelnemende boten. Jan van de Laar uit Tilburg is opvarende van een van de boten: de 'Visit Seattle'. Hij staat via Twitter en Facebook in contact met de leerlingen en stelt en beantwoordt vragen en geeft opdrachten, zoals:
'Een crewlid op de boot heeft behoefte aan 5 liter drinkwater per dag, hoeveel water is er minimaal nodig voor race 1? Onderzoek welke mogelijkheden er bestaan om drinkwater aan boord van een zeilschip te organiseren. Behalve om te drinken, waarvoor is nog meer water nodig aan boord? Kun je douchen met zeewater?'
Binnenkort arriveren de boten in Kaapstad, Zuid-Afrika. Tijdens de les gisteren waren leerlingen onder andere bezig met:
 • het zoeken van een restaurant waar de crew kan gaan uit eten
 • een presentatie maken over Zuid-Afrika
 • informatie zoeken over het Zuidafrikaans ('lift' is 'hijsbakkie')
 • berekeningen maken met knopen en zeemijlen
 • een team building-activiteit voorbereiden in Kaapstad (zwemmen met haaien!)
 • de route bijwerken op een grote kaart op het prikbord in de klas
 • uitzoeken hoe het werkt met tijdverschillen
Er werd hard gewerkt. Je ziet dat de eigen nieuwsgierigheid van de kinderen voortdurend wordt aangesproken. Het idee dat jouw informatie kan bijdragen aan het succes van de crew van een echte boot in een echte wedstrijd is erg motiverend. Meester Frank pakt vooral de rol als coach op. De leerlingen werken vooral samen en zelfstandig en als er een leerling komt met een kennisvraag ('Hoe schrijf je erwtensoep?') legt hij die terug: 'Ik zou het niet weten. Hoe zou je daar achter kunnen komen?' Kortom: leren in actie, waarbij bewust wordt gewerkt aan vaardigheden, maar waar ondertussen ook veel inhouden (rekenen, wereldoriëntatie, taal) aan bod komen. Dat laatste is een mooi voorbeeld van 'accidental' of 'serendipitous learning'. 

Meer over het project vind je op Facebook en Twitter. Belangstellende scholen kunnen nog aansluiten en doen dan mee vanaf de eerstvolgende etappe. Op 31 oktober vertrekken de boten vanuit Kaapstad.

(Enkele kinderen uit de groep komen op zondag 1 november over het project vertellen in de lokale talkshow Beers Gebuurt.)

17 oktober 2015

Meer beweging in de klas is een must!



Je eerste stapjes zijn nog reden voor een feestje. Een kleine overwinning op de zwaartekracht; een grote sprong naar zelfstandigheid. Dan ga je naar school. Bij elke stap spreekt de juf of meester je ineens vermanend toe. ‘Blijf nou eens zitten!’ Maar wacht even… bewegen is toch belangrijk, gezond?

(Dit artikel verscheen eerder op Blendle.)

Van maandag tot en met vrijdag zitten en hangen jongeren in de middelbare schoolleeftijd gemiddeld meer dan 9 uur per dag, veelal in aaneengesloten periodes van langer dan 30 minuten. Een cijfer uit het in januari van dit jaar gepresenteerde rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de beweeglijkheid van de Nederlander. Die blijkt niet zo groot. Het bureau hanteert het begrip sedentaire tijd voor hangen, zitten en andere vormen van inactiviteit gedurende de periode dat we wakker zijn. Gemiddeld zijn wij Nederlanders het meest van alle Europeanen sedentair: zo’n 7,4 uur per dag. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten met zo’n 6 uur per dag onder dat gemiddelde.

De schoolbankjes
Vooral jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar scoren slecht op het gebied van bewegen, zelfs als ze aan sport doen en naar school fietsen. Wat is het aandeel van school in de eerder genoemde 9 uur per dag? In een kleine enquête vroegen we 35 leraren in het basis- en voortgezet in te schatten hoeveel zituren leerlingen maken op een dag. Leerkrachten in het basisonderwijs geven schattingen die gemiddeld op 4 uur per dag uitkomen, voor docenten in het voortgezet onderwijs is dat gemiddeld 5,7 uur. In de enquête vroegen we verder wat de betrokkenen vinden van meer bewegen op school én – als ze hier aandacht aan besteden – hoe zij beweging in de klas organiseren. Daarover zo meteen meer…

Het nieuwe roken
Bewegen is gezond. Daar zijn wetenschappers het wel over eens. Van te veel zitten word je ziek en ga je eerder dood. Punt. Met een paar keer per week intensief sporten, kun je de vele uren die je zittend doorbrengt niet compenseren, stelt het SCP-rapport. Het advies is: beperk periodes van aaneengesloten zitten tot maximaal een half uur en bouw dan beweegmomenten in van enkele minuten. Ga even staan, loop wat rond, doe wat rek- en strekwerk. Aan je bureau allemaal redelijk gemakkelijk te organiseren. In de schoolbanken echter niet vanzelfsprekend. Zo duren lessen op de middelbare school vaak 50 minuten.

Veel en langdurig zitten is niet alleen slecht nieuws voor de fysieke gezondheid, schrijft hoogleraar dr. Erik Scherder in zijn pas verschenen boek ‘Laat je hersenen niet zitten’. Wie genoeg beweegt, heeft ook een beter functionerend brein. Scherder houdt dan ook bladzijden lang zijn vurige pleidooi voor meer lichaamsbeweging: door ouderen met langzaam aftakelende hersenfitheid, maar zeker ook op scholen. Hij noemt zitten ‘het nieuwe roken’.

Vier uur
‘Vier uur per werkdag zitten is ongezond’, betoogde gezondheidsondernemer René Sielhorst begin dit jaar in een interview met de NOS. Hij sluit aan bij de boodschap van Scherder en stelt: ‘Mensen moeten niet meer dan 30 minuten tot een uur onafgebroken zitten.’ In de enquête vroeg ik leraren wat ze van die norm vinden. De meesten zien er wel wat in: ‘Er zijn al zoveel wetenschappelijke artikelen geschreven over de relatie tussen concentratie en beweging.’ Of: ‘Ik zou het graag zien.’ En: ‘Moeten we vooral doen.’

Tegelijkertijd ervaart men de manier waarop het onderwijs nu is georganiseerd als een obstakel; de voorgestelde norm wordt zelfs ‘onhaalbaar’ genoemd. ‘Een nobel streven, maar het vraagt wel om andere werkvormen en een andere werkomgeving.’ En: ‘Ik zie nog niet hoe ik dit in mijn lessen kan uitvoeren.’

Concentratie
De wil is er. ‘Konden we dit maar meer toepassen in het onderwijs.’ Ook omdat ‘leerlingen soms heel erg de behoefte hebben om te gaan staan en te lopen.’ Een praktijkdocent op een vmbo-school sluit hierbij aan: ‘Ik merk dat leerlingen gebaat zijn bij bewegen. Zij kunnen zich beter concentreren nadat zij een praktijkopdracht hebben uitgevoerd. Bij de digitale methode die we gebruiken voor de theorielessen, moeten leerlingen soms langer dan een uur achter elkaar aan de computer zitten. Dan kunnen ze zich op een bepaald moment echt niet meer concentreren.’

Kinderen geven soms zelf aan dat ze last hebben van het vele zitten, op vaak slechte stoelen. ‘Er zijn veel leerlingen die aangeven last van hun rug te krijgen tijdens de les.’

En de docent dan?
Meer bewegen op school. Een enkeling ziet het vooral als een extra taak op het toch al volle bordje. ‘Tja, weer iets te doen.’ Een ander maakt zich eerder ongerust over de situatie voor de leraar. ‘Onze leerlingen zitten hooguit 40 minuten per les en moeten dan weer door de school lopen naar het volgende lokaal. Daarnaast hebben ze gymnastiek, fietsen ze bijna allemaal naar school. Ik denk dat deze afwisseling voldoende is. Persoonlijk maak ik me meer ongerust om de docenten. Wij zitten veel meer dan onze leerlingen.’
Eén docent uit de enquête is vooral bang voor de onrust die beweging in de klas met zich meebrengt. Hij schrijft: ‘Ik ben al blij als ze even rustig zitten.’

Energizers
Bewegen in de klas hoeft niet moeilijk te zijn of tot chaos te leiden. Op de vraag wat leraren zelf doen om leerlingen actief te houden, komen veel praktische voorbeelden voorbij. Doe regelmatig een korte energizer, zoals een dansje of een spelletje. Laat leerlingen een woordenboek halen of wegbrengen of haal ze naar het bord om iets op te schrijven. Bedenk een opdracht die buiten uitgevoerd kan worden. Een leraar: ‘Soms laat ik een onrustige leerling bewust iets halen of geef hem een taak zodat hij dan even kan bewegen.’
Tegelijkertijd geven de ondervraagde leraren die positief staan tegenover bewegen in de klas aan dat het allemaal ‘veel te weinig’ is. ‘Kom maar met ideeën!’ Een andere structuur van de onderwijsdag biedt misschien ruimte. ‘Het lesmateriaal is gericht op zitten, toetsen zijn zo gemaakt dat ze al snel meer dan 30 minuten duren om af te nemen.’

Meubilair
Nog een invalshoek: het schoolmeubilair. Stoelen en tafeltjes mogen dan de afgelopen decennia meer ergonomisch verantwoord zijn geworden, het blijven stoelen en tafeltjes. ‘Je kunt ook meer variëren in het zitten zelf’, aldus een leraar. ‘Een zitbal in plaats van een stoel zou al helpen.’ Zit-sta-bureaus en tafels voor staand vergaderen winnen terrein in het bedrijfsleven. Ze maken het gemakkelijker afwisseling te organiseren in staand en zittend werken. Een oplossing voor scholen? En het kan altijd nóg beweeglijker. Zo is er de met TNO ontwikkelde Oxidesk, een hometrainer met werkblad, waarop je fietsend je werk doet. Of je lessen leert natuurlijk.

Beweeg-vmbo
Van ruim 9 naar 4 uur per dag… het lijkt vooralsnog een wel erg ambitieuze doelstelling. Maar er komt beweging in het onderwijs. Zo wordt in Rijswijk de schooldag echt anders georganiseerd. In september is hier op het Stanislascollege een ‘beweeg-vmbo’ gestart. Leerlingen krijgen hier niet alleen meer sportlessen. Er wordt gewerkt aan een programma waarbij bewegend leren een belangrijke plek inneemt. ‘Rekensommen worden dan bijvoorbeeld gemaakt terwijl ze op de evenwichtsbalk zitten of hoofdsteden worden geleerd tijdens het trampoline-springen’, schrijft de Nationale OnderwijsGids.
Op basisschool Caleidoscoop in Almere werken leerkrachten al enkele jaren met werkvormen waarbij de leerlingen in beweging zijn. Els Zoete is leerkracht en regisseur van deze brede school, die in 2011 werd verkozen tot de sportiefste school van Nederland. ‘Die titel kregen we onder andere omdat we kinderen ook laten bewegen bij de zaakvakken en taal. Neem het ontleden: de leraar leest een zin voor. Zodra je de persoonsvorm hoort, ga je joggen op de plaats. Hoor je een zelfstandig naamwoord dan maak je een sprongetje.’

Tot slot: de school kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van scherpere beweegnormen. Maar een rekensommetje leert dat de gemiddelde middelbare scholier buiten school ook nog zo'n 3,5 uur zit, hangt, passief is. Ouders zullen dus hun pubers dus wat vaker van de bank af moeten trekken als de gezondheid van hun kroost hen lief is.

Op 10 november is er in Wijchen een middagseminar over bewegend leren. Deelname is gratis. Inschrijven en meer informatie: www.eromesmarkoschool.nl.

Het SCP-rapport is hier te downloaden.

Websites waar een luchtje aan zit: SMELL


Als je zoekt op het trefwoord 'aspartaam' in Google vind je bij de eerste tien resultaten websites die stellen dat deze zoetstof erg gevaarlijk is voor onze gezondheid. En websites die stellen dat de stof volledig veilig is. Wie moet je nu geloven? Aan welke bron zit een luchtje?

Het is het nadeel van het voordeel dat we zoveel informatie tot onze beschikking hebben: er is veel kaf tussen veel koren. Om betrouwbare van minder betrouwbare bronnen te kunnen scheiden, is het handig snel een analyse te kunnen maken op basis van een aantal richtvragen. Ik vond een handig ezelsbruggetje in een artikel op Mediashift uit 2013: the SMELL-test. Dit acroniem -'smell' is Engels voor 'ruiken' - wordt als volgt uitgewerkt:
 • De S staat voor Source (bron). Wie is de boodschapper, de zender?
 • De M staat voor Motivation (oogmerk). Waarom vertelt de boodschapper dit?
 • De E staat voor  Evidence (bewijs). Welke bewijzen worden aangedragen?
 • De L staat voor Logic (logisch). Leiden de genoemde feiten op een logische manier naar de conclusie?
 • De L staat voor Left out (weggelaten). Is er iets weggelaten dat mogelijk tot een andere interpretatie / conclusie zou kunnen leiden?
Of aan aspartaam een luchtje zit? Op basis van het beantwoorden van de vragen hierboven, zou ik concluderen: nee, tenzij je lichaam niet tegen deze zoetstof kan. En ook als je extreem grote hoeveelheden van producten met aspartaam gebruikt, kan dat leiden tot problemen.

15 oktober 2015

Computer club: Playing with SOLE

In June 2014 I started a computer club in my village Middelbeers near Eindhoven. The idea: unlike those interested in sports and arts, kids interested in technology have no place to go to in an after school setting. And schools themselves offer too little in the curriculum to nourish interest and curiosity in technology. Talent in technology, so much needed in the workplace, now and in the future, is neglected, wasted...

The idea of the club, now consisting of some twelve children from 10 to 16 years old, is to play ánd learn from projects, working with hardware, programming, games and apps. My role is to help the children to work out their own projects, to challenge them to take just one step further all the time and to provide the stuff we need. We decide together what to buy from the € 15,00 they pay person per three months.

Inspired by Sugata Mitra who I interviewed in 2010 (text in Dutch), I wanted to use this setting to try out some of Mitra's ideas from his concept of the Self Organised Learning Environment. In short the concept says:

 • give learners a powerful, interesting challenge
 • let them work together in groups of four or five
 • give them access to the internet
 • step back and let things happen
In the setting of the club I experimented with some extra steps and small adjustments:

 • I sometimes start by giving a small assignment, instruction or introduction, especially when we work on new subjects or with new techologies (What is Unity?)
 • I try to build in the opportunity to let the children have a small succesful achievement (Build a Flabby Bird like game, following the instructions)
 • Then I do give learners a powerful, interesting challenge (Can you tweak the game you just made, to make it more interesting?)
 • Generally we work with smaller groups of two or three for practical reasons (Working with small objects like the Arduino or Raspberry Pi.)
 • I do give them access to the internet all the time. Sometimes I invite someone specialized in for instance making apps or working with robots.
 • I do step back and let things happen, but do some coaching when I see loss of engagement. We then talk about how the next step can be made. I try to be 'Manuel' as much as possible ('I know nothing!')
 • I challenge the children to use their new knowledge and experience to help each other and to work towards a new interesting challenge.
My next challenge: introducing a portfolio system in which the club members can store proof of what they have learned, such as photos, videos, links to pieces of code or descriptions of projects, information that might help me to create new, interesting projects.

12 oktober 2015

Kinderen leren dansen met robots


In het onderwijs bereiden we kinderen voor op een toekomst waarin slimme machines en robots een steeds prominentere rol gaan spelen. Computers schrijven al journalistieke verhalen en robots maken schilderijen als echte kunstenaars. 

We kunnen technologie zien als vervanging van alles wat wij liever niet doen: de vaat, de administratie, het gras maaien. We kunnen naar technologie kijken als bedreiging: hebben we nog wel echte gesprekken als onze aandacht wordt opgeslokt door onze mobieltjes. 

Een andere benadering is om te onderzoeken of we als mens in samenwerking met slimme machine tot vooruitgang kunnen komen. Geïnspireerd door de titel en de inhoud van het rapport 'Dancing with robots' noem ik dat 'dansen met robots'.

Tijdens twee workshops op de studiedag 'Op weg naar een vrijeschoolse mediapedagogiek' op 25 september in leiden ging ik in dialoog met deelnemers over vragen als: 
 • Welke eigenschappen maken ons ook op de langere termijn uniek ten opzichte van robots?
 • Welke grote en kleinere menselijke doelen die we nu nog niet aankunnen, worden bereikbaar met nieuwe (robot)technologie?
 • Welke normen en waarden vragen in deze tijd extra aandacht in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen?
 • Wat zouden robots kunnen betekenen om het leren en ontwikkelen op een hoger plan te kunnen brengen?
 • Wat moeten we kinderen meegeven, zodat ze straks leidend kunnen zijn in de dans met robots?

Een aantal gedachten die naar aanleiding van deze vragen kwamen bovendrijven:
 • De reactie  'Moeten we dit willen?' op alle technologische ontwikkelingen die op ons afkomen, is niet constructief en niet realistisch. We kunnen ons beter afvragen: 'Hoe zouden we het willen?'
 • Voordat je kinderen in een virtuele wereld brengt, moeten ze de fysieke wereld ontdekt hebben. Het abstracte denken komt pas vanaf 4, 5, 6 jaar. Dat heb je nodig om de virtuele wereld te kunnen begrijpen. Start dus niet te vroeg met het virtuele! Andere uitspraak in dit kader: 'Laat ze pas sociale media gebruiken als ze al sociaal zijn.'
 • 'Maken' kan kinderen een onderzoekende, kritischer, niet louter consumerende houding bijbrengen over technologie. Door zelf te programmeren en technologische producten te maken begrijpen ze beter vanuit welke doelstellingen digitale producten worden gemaakt. Scholen zijn gebaat bij nieuwe speelomgevingen waarin maken met moderne technieken centraal staat.
 • Het thema 'regie' kwam vaak terug in het gesprek: hoe leren we kinderen hun vrijheid te bewaren, bewuste keuzes te maken uit alle mogelijkheden die technologie ons biedt? Te veel informatie, te veel keuzes... het kan belastend zijn voor je. Kritische vraag daarbij is: in hoeverre kun je zelfsturing leren?
 • Robots falen in filosoferen en metacognitie. Het zijn vaardigheden die je in het onderwijs meer zou moeten ontwikkelen. Het gesprek over waarden en over verantwoordelijkheden moet nog explicieter aan bod komen. Het gaat allemaal over hoe je je als mens verhoudt tot de wereld om je heen. Anno nu is dat een grote wereld, waarin technologie een belangrijke rol heeft.

03 oktober 2015

Netwerkbijeenkomst ‘De roostervrije school’


Zelfsturend leren, aansluiten bij talent, maatwerk, gepersonaliseerd leren… Het zijn thema's waarmee veel scholen aan de slag willen. Dat geldt ook voor het Heerbeeck College in Best.

Samen met Koos Boer en Mandy Stoop van de school organiseer ik een netwerkbijeenkomst waarin de vraag naar het 'hoe' centraal staat. De bijeenkomst is op 22 oktober van 16:00 tot 19:00 uur op de school in Best.

Als thema hebben we gekozen voor 'De roostervrije school'... een van de mogelijkheden om gepersonaliseerd leren te organiseren. We gaan met de deelnemers in gesprek over vier subthema's:
- de fysieke inrichting van de school en de ruimtes in de school;
- het volgen van de individuele ontwikkeling en progressie van de leerlingen;
- de praktische organisatie van het individuele leren en het leren in groepen;
- het profiel van de leraar die dit leren moet organiseren en begeleiden.

De bijeenkomst biedt volop gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen en aan concrete oplossingen te werken.

Deelname aan deze netwerkbijeenkomst is gratis incl. koffie/thee en een eenvoudige maaltijd. Aanmelden kan via Facebook of per e-mail aan ernomijland@innofun.nl. Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers.